گستردگي حوزه فعاليت
شركت تعميرات نيروي برق فارس در حال حاضر مسئوليت سرويس و نگهداري شبكه انتقال و فوق توزيع استان هاي فارس و بوشهر را بعهده دارد كه بيش از 12 درصد شبكه انتقال و فوق توزيع ايران را شامل ميشود و در حوزه هاي سرويس و نگهداري و تعميرات در استان هاي سمنان ، ايلام ، يزد، كرمان و كرمانشاه فعاليت داشته است.

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir