لطفا جهت ارسال رزومه، فرم زير را دانلود و تكميل نماييد و سپس به آدرس الكترونيكي ( hr@fpmc.co.ir ) ارسال نماييد.


فرم تقاضاي كار

نرم افزار مورد نياز جهت مشاهده و ويرايش فرم: Microsoft Office Excel 2007


پر کردن این فرم هیچگونه تعهدی در خصوص جذب نیرو برای شرکت ایجاد نمی کند و پس از بررسی فرم در صورت نیاز با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

شماره تماس واحد منابع انساني: 07132304756

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir