شرکت تعمیرات نیروی برق فارس از سوی مدیریت برق منطقه ای سمنان مورد تقدیر قرار گرفت

در ایام الله مبارک دهه فجر امسال و در مراسم جشنی که به همین منظور در برق منطقه ای سمنان صورت گرفت، آقاي مهندس رضا باقری مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروی برق فارس از سوی آقاي سید علی اکبر صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به پاس بنیانگذاری و استمرار تعمیر و نگهداری مناسب در شبکه انتقال و فوق توزیع استان سمنان طی لوحی مورد تقدیر قرار گرفت.

بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir