شركت تعميرات نيروي برق فارس موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی توانیر سال ۹۱ گرديد.

نقش شبکه انتقال و فوق توزیع در اقتصاد و تولید کشور غیر قابل انکار است. توسعه ، به روز آوری ، نگهداری و بهره برداری از آن بعنوان مسئولیت کلان شرکت توانیر تعریف شده است.این مسئولیت بصورت فعالیتهای مشخص در شرکتهای برق منطقه ای انجام می شود.توانیر  برای حصول اطمینان درستی انجام فعالیتها و دستیابی به اهداف تعیین شده ارزیابی هایی را بصورت سالانه انجام می دهد ؛ دو سال است که ارزیابی از شرکتهای تعمیر ونگهداری نیز در دستور کار قرار دارد . ارزیابی سال ۹۰ بعنوان شروع یک تجربه در شرکت های نگهداری …….. بود و تجربیات حاصل از آن در ارزیابی آبان ماه سال ۹۱ بکار گرفته شد . بعد از تحلیل نتایج و بررسی ها شرکت توانیر سه شرکت تعمیرات و نگهداری را بعنوان شرکت های برتر معرفی نمود که شرکت تعمیرات نیروی برق فارس یکی از آنها می باشد.شرکتهای دیگر عبارتند از شرکت تعمیر و نگهداری برق مازندران(تانش) و شرکت تعمیر و نگهداری آذرخش.
حفظ و نگهداری تجهیزات مختلف شبکه برق کشور نیازمند بکارگیری دانش نگهداری و تعمیرات است.در همین راستا هدف از این ممیزی سالانه  بررسی فرآیند و روشهای سیستماتیک شرکت های تعمیراتی است. این ارزیابی در پنج محور بصورت کمی و کیفی صورت می گیرد که  عبارتند از: فرآیند عملیات ، مدیریت ، نیروی انسانی ، تجهیزات و ابزارکار تعمیرات و خلق منابع مالی.
ممیزی شرکت تعمیر ونگهداری می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:
۱-  شرکت توانیر اطلاعات مستند کافی در زمینه های مورد نیاز برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت های نگهداری و تعمیرات جمع آوری می کند. بعبارت دیگر، کلیه شرکت های پیمانکار شناسنامه دار می شوند.
۲-  با پردازش اطلاعات شرکت توانیر با همکاری شرکت های برق منطقه ای می تواند برای بهبود شرایط شرکت ها سیاست گذاری نماید.
۳-  در نهایت در سالهای بعد شرکت توانیر می تواند صلاحیت شرکت های پیمانکار را جهت شرکت در مناقصات تعیین نماید.
۴-  شرکت ارزیابی شونده جهت افزایش رتبه تلاش خواهد کرد که وضعیت خود را در همه زمینه هایی که ممیزی انجام می شود،  بهبود بخشد.

بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir