تقدیر از شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

در پی رشد قابل توجه رویت پذیری شبکه SAOC طی چند ماه اخیر؛ شرکت تعمیرات نیروی برق فارس از سوی مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات منطقه جنوب برق منطقه ای فارس مورد تقدیر کتبی قرار گرفت ؛در متن این تقدیر آمده است.

بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir