بازديد مدير عامل از پروژه فيبرنوري

در مورخ 93/1/20 مدير محترم عامل به اتفاق آقايان مهندس اميني و مهندس چراغپور از پروژه فيبرنوري گلستان –خليج فارس بازديد كردند.
هدف از انجام اين پروژه ايجاد بستر فيبرنوري از پست خليج فارس به پست 66 گلستان ميباشد (بخش پسيو فيبرنوري) كه در اين فاصله 3 عدد مفصل فيبرنوري نصب مي شود و از طريق نصب 2 عدد سوئيچ فيبرنوريLoopAM3440 مسير ارتباطي تلفن DTS-DATA و شبكه تا مركز كنترل برقرار مي گردد.
در پايان بازديد نيز نظرات و پيشنهادات در مورد به روز رساني اطلاعات و قابليت هاي فيبرنوري مطرح گرديد.بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir