برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار

روز شنبه 93/2/20 انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت تعمیرات نیروی برق فارس برگزار گردید و پس از مشارکت کارکنان شرکت در انتخابات و شمارش آرا در حضور نماینده رسمی اداره کار، به ترتیب آقایان حسین نیری ، حسن اصلانی فر، علیرضا کشتگر و محمدحسین معصومی به عنوان اعضا اصلی شورا و آقایان سهراب محمدی ، محسن روحانی و مجید عربی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir