سوابق فعالیت شرکت تعمیرات نیــــروی برق فارس:

نگهداری ۱۵ درصد شبکه انتقال و فوق توزیع ایران در سال
نگهداری بیش از ۱۵۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق در سال
بیش از ۳۰ پروژه تامین تجهیزات پست ها و خطوط انتقال برق
بیش از ۵۰ پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات پست های انتقال برق
بیش از ۱۰ پروژه نصب و راه اندازی واحد های نیروگاهی
بیش از ۳۰ پروژه حمل واحدهای نیروگاهی و ترانس های سنگین
بیش از ۵۰ پروژه تعمیر اساسی ، بازدید مسیر داغ و بازسازی قطعات نیروگاهی
سرویس و نگهداری بیش از ۳۵۰ پست انتقال و فوق توزیع برق
بیش از ۱۰۰ پروژه بازسازی ، تغییر طراحی ، توسعه وبهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع
بیش از ۲۰ مورد تعمیرات اساسی بریکرهای ۴۰۰،۲۳۰ و۶۶ کیلوولت
بیش از ۱۰ پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر احداث و توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع
بیش از ۱۰ سال آزمایش روغن ترانسفورماتور های قدرت
بیش از ۱۰ پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی
نصب ، تست و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون و تله متری پستها_بیش از ۵۰ پست
بیـــش از ۱۵ سال سابقه در تعمــــیرات اســاسی ترانسفورماتورهای قدرتCopyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir